List of Malay stop words

Malay Stop Word List

ada
inikah
sampai
adakah
inilah
sana
adakan
itu
sangat
adalah
itukah
sangatlah
adanya
itulah
saya
adapun
jadi
se
agak
jangan
seandainya
agar
janganlah
sebab
akan
jika
sebagai
aku
jikalau
sebagaimana
akulah
jua
sebanyak
akupun
juapun
sebelum
al
juga
sebelummu
alangkah
kalau
sebelumnya
allah
kami
sebenarnya
amat
kamikah
secara
antara
kamipun
sedang
antaramu
kamu
sedangkan
antaranya
kamukah
sedikit
apa
kamupun
sedikitpun
apa-apa
katakan
segala
apabila
ke
sehingga
apakah
kecuali
sejak
apapun
kelak
sekalian
atas
kembali
sekalipun
atasmu
kemudian
sekarang
atasnya
kepada
sekitar
atau
kepadaku
selain
ataukah
kepadakulah
selalu
ataupun
kepadamu
selama
bagaimana
kepadanya
selama-lamanya
bagaimanakah
kepadanyalah
seluruh
bagi
kerana
seluruhnya
bagimu
kerananya
sementara
baginya
kesan
semua
bahawa
ketika
semuanya
bahawasanya
kini
semula
bahkan
kita
senantiasa
bahwa
ku
sendiri
banyak
kurang
sentiasa
banyaknya
lagi
seolah
barangsiapa
lain
seolah-olah
bawah
lalu
seorangpun
beberapa
lamanya
separuh
begitu
langsung
sepatutnya
begitupun
lebih
seperti
belaka
maha
seraya
belum
mahu
sering
belumkah
mahukah
serta
berada
mahupun
seseorang
berapa
maka
sesiapa
berikan
malah
sesuatu
beriman
mana
sesudah
berkenaan
manakah
sesudahnya
berupa
manapun
sesungguhnya
beserta
masih
sesungguhnyakah
biarpun
masing
setelah
bila
masing-masing
setiap
bilakah
melainkan
siapa
bilamana
memang
siapakah
bisa
mempunyai
sini
boleh
mendapat
situ
bukan
mendapati
situlah
bukankah
mendapatkan
suatu
bukanlah
mengadakan
sudah
dahulu
mengapa
sudahkah
dalam
mengapakah
sungguh
dalamnya
mengenai
sungguhpun
dan
menjadi
supaya
dapat
menyebabkan
tadinya
dapati
menyebabkannya
tahukah
dapatkah
mereka
tak
dapatlah
merekalah
tanpa
dari
merekapun
tanya
daripada
meskipun
tanyakanlah
daripadaku
mu
tapi
daripadamu
nescaya
telah
daripadanya
niscaya
tentang
demi
nya
tentu
demikian
olah
terdapat
demikianlah
oleh
terhadap
dengan
orang
terhadapmu
dengannya
pada
termasuk
di
padahal
terpaksa
dia
padamu
tertentu
dialah
padanya
tetapi
didapat
paling
tiada
didapati
para
tiadakah
dimanakah
pasti
tiadalah
engkau
patut
tiap
engkaukah
patutkah
tiap-tiap
engkaulah
per
tidak
engkaupun
pergilah
tidakkah
hai
perkara
tidaklah
hampir
perkaranya
turut
hampir-hampir
perlu
untuk
hanya
pernah
untukmu
hanyalah
pertama
wahai
hendak
pula
walau
hendaklah
pun
walaupun
hingga
sahaja
ya
ia
saja
yaini
iaitu
saling
yaitu
ialah
sama
yakni
ianya
sama-sama
yang
inginkah
samakah
ini
sambil


 Ref: Muhamad Taufik Abdullah,Fatimah Ahmad,Ramlan Mahmod & Tengku Mohd Tengku Sembok. 2005. Improvement Of Malay Information Retrieval Using Local Stop Word. International Advanced Technology Congress, Dec 6-8, 2005, IOI Marriott Hotel, Malaysia. Download...


____________________________________
We also provide personal coaching (Android, PHP&MySQL, HTML5), 
-->> 
bit.ly/coachkerul
0129034614

SHARE to your friends...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts